Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

strona nieaktualna

Opublikowano: wtorek, 08 wrzesień 2020
Lidia Poszalska

uwaga strona www

Strona www

Opublikowano: poniedziałek, 31 sierpień 2020
Lidia Poszalska

 

STRONA

Zapraszamy na nową stronę internetową naszego przedszkola:

www.mp2jozefow.szkolnastrona.pl/

 

Procedura bezpieczeństwa 2020/2021

Opublikowano: poniedziałek, 31 sierpień 2020
Lidia Poszalska

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 z 25 sierpnia 2020r. w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Józefowie obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa dostępne do pobrania w zakładce:

PLIKI DO POBRANIA-WAŻNE DOKUMENTY-PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Opublikowano: czwartek, 27 sierpień 2020
Lidia Poszalska

Drodzy rodzice, lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Józefowie w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021 dostępna jest w zakładce PLIKI DO POBRANIA- REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!

Informujemy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego poświadczenia do dn.28.08.20r. do godz. 15ej. Niezłożenie niniejszego oświadczenia będzie równoznaczne z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.

ŻYCZENIA WAKACYJNE

Opublikowano: wtorek, 30 czerwiec 2020
Lidia Poszalska

życzenia wakacyjne

ŻYCZENIA NA DZIEŃ TATY

Opublikowano: wtorek, 23 czerwiec 2020
Lidia Poszalska

życzenia dla tatusiów

Życzenia dla mam

Opublikowano: wtorek, 26 maj 2020
Lidia Poszalska

życzenia dla mam

Opieka przedszkolna

Opublikowano: środa, 06 maj 2020
Lidia Poszalska

Drodzy rodzice,
zgodnie z Zarządzeniem nr 42/2020 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 6 maja 2020 r. (poniżej)
w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli, opieka przedszkolna wznawiana jest na wniosek rodziców (do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA-WAŻNE DOKUMENTY- wniosek rodzica na zajęcia opiekuńcze), który należy złożyć w formie elektronicznej do placówki wychowania przedszkolnego.


Ponadto organizację opieki w podmiocie oraz zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego określają szczegółowo wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS

Zarządzenie Burmistrza Miasta Józefowa

Opublikowano: środa, 06 maj 2020
Lidia Poszalska

Zarządzenie nr 42/2020
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Józefów, w okresie epidemii.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713)i art. 57 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.), zarządza się, co następuje:


§1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, zwanych dalej „placówkami wychowania przedszkolnego”, dla których organem prowadzącym jestMiasto Józefów, w okresie obowiązywania stanu epidemii, o której mowa w ustawiez dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiegania, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.), zwanym dalej „okresem epidemii”.

§2.

1. Z dniem 11.05.2020 roku wznawia się realizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych
w siedzibie, placówki wychowania przedszkolnego, zwaną dalej „opieką przedszkolną”, na warunkach organizacyjnych i sanitarnych określonych wwytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych 30 kwietnia 2020 na podstawie art. 8 ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn.zm.), wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego opublikowanych na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej, zwanych dalej „wytycznymi” oraz niniejszego zarządzenia.
2. Placówki wychowania przedszkolnego będą otwarteod poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00-16.00.
3. Placówki wychowania przedszkolnego organizują opiekę przedszkolną dla dzieci, które uczęszczały do danej placówki przed dniem 12 marca 2020 r.
4. Dyrektor przedszkola, szkoły w której zorganizowano oddział przedszkolny, zwany dalej „dyrektorem” na podstawie norm ustalonych w wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w części „organizacja opieki w podmiocie” tiret 3 i 4, ustala liczbę dzieci jaka może korzystać z opieki przedszkolnej w okresie epidemii.

§3.

1. Opieka przedszkolna wznawiana jest na wniosek rodziców, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, rodzic dziecka składa w formie elektronicznej do placówki wychowania przedszkolnego, do której dziecko uczęszczało przed dniem 12 marca 2020 r.
3. W przypadku, gdy do placówki wychowania przedszkolnego wpłynęło więcej wniosków rodziców niż liczba dzieci ustalona w trybie wskazanym w §2 ust. 3 zarządzenia, dyrektor w pierwszej kolejności przyjmuje dzieci, których rodzice:
1) nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
2) są pracownikami systemu ochrony zdrowia lub służb mundurowych,
3) są pracownikami handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

§4.

1. W terminie 2 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica, dyrektor udziela odpowiedzi o możliwości zapewnienia opieki przedszkolnej.
2. Odmowa zapewnienia opieki przedszkolnej zawiera uzasadnienie i przekazywana jest drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku.
3. W przypadku braku możliwości przesłania odmowy w trybie określonym w ust. 3, dyrektor powiadamia rodzica telefonicznie i sporządza w tej sprawie notatkę.
4. Na stronach internetowych placówki wychowania przedszkolnego, publikowane są bieżące informacje o organizacji opieki przedszkolnej w okresie epidemii, w tym
w szczególności:
1) liczba dzieci, dla których placówka wychowania przedszkolnego organizuje opiekę przedszkolną w okresie epidemii;
2) wzór wniosku o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii o którym mowa w §3 ust. 1 zarządzenia, w formie edytowalnej dostosowany do danej placówki wychowania przedszkolnego;
3) adres poczty elektronicznej za pośrednictwem której rodzic może złożyć wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia i komunikować się
z przedszkolem w innych sprawach wynikających z realizacji zadań przedszkola;
4) wytyczne, o których mowa w § 2 ust.1 zarządzenia i wewnętrzne uregulowania dotyczące organizacji opieki przedszkolnej w okresie epidemii adresowane do rodziców;
5) aktualne komunikaty o organizacji wychowania przedszkolnego w okresie epidemii w szczególności wynikające z wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

§5.

1. Dyrektorzy ustaląorganizację przyprowadzania i odbierania dzieci do placówki wychowania przedszkolnego, z zachowaniem warunków wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, część organizacja opieki w podmiocie tiret 11-15.
2. W placówce wychowania przedszkolnego mogą przebywać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3. Dyrektorzy wyznaczą pomieszczenie izolowania dziecka, u którego nauczyciele stwierdziliniepokojące objawy choroby, do czasu odebrania go przez rodziców lub opiekunów.
4. Rodzice zobowiązani są do przekazania danych kontaktowych zapewniających szybką komunikację z osobami które mogą odebrać dziecko z palcówki wychowania przedszkolnego, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

§6.

1. Dyrektor przeprowadza kontrolę gotowości placówki wychowania przedszkolnego do wznowienia opieki przedszkolnej i sporządza protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, dyrektor przekazuje Burmistrzowi Miasta Józefowa najpóźniej w dniu wznowienia opieki przedszkolnej.
3. Dyrektor, w każdy piątek przekazuje drogą elektroniczną informacje o realizacji opieki przedszkolnej z minionego tygodnia.

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek wychowania przedszkolnego. 

§8.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta Józefowa
i stronach internetowych placówek wychowania przedszkolnego.

 

 

Zarządzenie Dyrektora

Opublikowano: środa, 06 maj 2020
Lidia Poszalska

Zarządzenie Nr /2020
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w Józefowie
z dnia 06.05.2020r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskiego Przedszkolu nr 2 w Józefowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 
Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Miejskiego Przedszkola nr 2 w Józefowie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 08 maja 2020r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Miejskiego Przedszkola nr 2 w Józefowie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola w Józefowie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                     Honorata Barej

                                                                  Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Józefowie

 

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

Opublikowano: czwartek, 30 kwiecień 2020
Lidia Poszalska

OGŁOSZENIE

zASADY

 

Laurka dla Bohatera

Opublikowano: środa, 15 kwiecień 2020
Lidia Poszalska

 

LAURKA 2

laurka poprawiona

 

 

Życzenia świąteczne

Opublikowano: piątek, 10 kwiecień 2020
Lidia Poszalska

życzenia 2

Komunikat

Opublikowano: piątek, 27 marzec 2020
Lidia Poszalska

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa oraz Waszych bliskich.

Wsparcie psychologiczne

Opublikowano: środa, 25 marzec 2020
Lidia Poszalska

wsparcie psychologiczne 3

Kontakt

Opublikowano: środa, 18 marzec 2020
Lidia Poszalska

telefon dodatkowy

Opłaty

Opublikowano: poniedziałek, 16 marzec 2020
Lidia Poszalska

OPŁATY

 

Drodzy Rodzice, 

w sprawie opłat za przedszkole prosimy o kontakt

pod nr tel. 509 168 417.

WAŻNY KOMUNIKAT

Opublikowano: środa, 11 marzec 2020
Lidia Poszalska

zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo,
U osoby badanej w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, z którą miała kontakt nasza pracownica, nie wykryto obecności wirusa, wynik badania był ujemny.
Jednak z uwagi na zaistniałą sytuację w celu zachowania szczególnej ostrożności w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Józefowa informuję, że Miejskie Przedszkole nr 2 będzie zamknięte już od 12 marca.
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, wszystkie placówki oświatowe będą zamknięte od 16 marca do 25 marca, oznacza to że od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Prosimy, aby dzieci przebywały w tym czasie w domu i ograniczały kontakt z innymi.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Poniżej przesyłam link o przysługującym Państwu zasiłku:
https://www.zus.pl/…/komu-przysluguje-dodatkowy-zas…/2537033

Z wyrazami szacunku
Honorata Barej
Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2
w Józefowie

Zbiórka dla schroniska w Celestynowie

Opublikowano: środa, 04 marzec 2020
Lidia Poszalska

ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA

Rekrutacja

Opublikowano: czwartek, 27 luty 2020
Lidia Poszalska

rekrutacja NOWY

IX Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej

Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020
Lidia Poszalska

 

zaproszenie festiwal

 

Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa oraz zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka dostępna jest w zakładce PLIKI DO POBRANIA- KONKURSY.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub bezpośrednio do koordynatora konkursu:

Marzena Jaworska, tel. 607 460 715      

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". Wiecej informacji w naszej Polityce Cookies.

  
EU Cookie Directive Module Information